AMA syftar till att undvika fel och misstag som kan vara dyra och tidskrävande att åtgärda och som ofta uppstår av att kommunikationen i ett projekt inte fungerar. Totalt kostar bristande kommunikation byggbranschen cirka 40 miljarder kronor varje år* – vilket skulle räcka till att bygga två Öresundsbroar eller tre Karolinska universitetssjukhus.

”Om alla i byggbranschen använde AMA skulle den siffran kunna reduceras. Och istället skulle en del av de pengarna hamna som högre vinster hos exempelvis Sveriges tak- och tätskiktsentreprenörer. Eller som sänkta kostnader för beställare och slutkunder”, säger Thomas Lundgren, Produktområdeschef på Svensk Byggtjänst.

Referensverk för tekniska beskrivningar

AMA är ett referensverk som används för att upprätta tekniska beskrivningar och allmänna föreskrifter till bygg- och anläggningsprojekt. Med AMA säkerställer beställare och entreprenörer att samtliga aktörer i varje fas i en byggprocess har tillgång till korrekt information och att alla inblandade talar samma språk.

”Genom att i den tekniska beskrivningen ange de koder och rubriker som finns i AMA för arbetet som ska göras, säkras inte bara att informationen förs över korrekt i kedjans alla led. Beskrivningen blir också mindre omfattande och enklare att läsa och förstå”, säger Thomas Lundgren.

Bygger på beprövade metoder

Värdet i AMA ligger även i att beskrivningarna bygger på beprövade metoder – med krav på material, utförande och färdigt resultat – som varit praxis i byggbranschen i minst tio år och som man därför vet fungerar. AMA bidrar alltså till att uppnå en allmänt accepterad kvalitet genom tillförlitlig teknik och fackmässigt utförande.

Ta exempelvis kapitlet om tätskikt. Det innehåller en djup nivå med detaljerade krav som ska uppfyllas. Och när arbetet genomförs utifrån dessa beskrivningar kan tak- och tätskiktsentreprenören vara säker på att leverera den kvalitet – vad gäller utförande och material – som byggherre och slutkund har beställt och som en besiktningsman kan godkänna.

”AMA bidrar till bättre resultat, nöjdare uppdragsgivare och högre lönsamhet. Det blir en tryggare och smidigare byggprocess för alla inblandade”, säger Thomas Lundgren.

Värnar konkurrenskraften

Bakom AMA står Svensk Byggtjänst som ägs av ett 30-tal organisationer som tillsammans representerar hela byggbranschen och hela byggprocessen. Uppdraget från ägarna är att erbjuda alla i byggbranschen – däribland Sveriges tak- och tätskiktsentreprenörer – produkter och tjänster som hjälper dem att jobba effektivare och med högre kvalitet.

”Det finns emellanåt en tendens, inte bara bland de som arbetar med tak och tätskikt, att man gör som man alltid gjort. Ett viktigt syfte med AMA är, som tidigare nämnts, att bidra till hög kvalitet med hjälp av metoder som bygger på beprövad praxis. Men vad som är praxis förändras hela tiden. För att hänga med i utvecklingen uppdateras AMA därför med en ny publikation var tredje år och däremellan med AMA-nytt två gånger per år. Med AMA minskar man således risken att hamna efter i utvecklingen och kan därmed upprätthålla sin konkurrenskraft på marknaden”, säger Thomas Lundgren.

Olika sätt att abonnera på AMA

Med AMA online får användaren tillgång till innehållet i AMA via dator, surfplatta och smart mobiltelefon Eller så kan man välja att få AMA som fysisk bok. Med tillägget AMA Premium kan man dessutom se texter från publikationerna RA, MER och Motiv.

Svensk Byggtjänst erbjuder även AMA Beskrivningsverktyg, en tjänst som gör det enklare att utforma tekniska beskrivningar baserade på AMA. Med verktyget säkerställs att alla koder hamnar rätt och användaren sparar tid genom att beskrivningsarbetet underlättas.

Olika sätt att komma igång och lära sig om AMA

- Gå en introduktionskurs online
- Beskrivningshandboken – som lär användaren hur man skapar, läser och tolkar en beskrivning

Aktuell version är AMA HUS 14. Nästa version kommer nästa år och heter AMA HUS 18.
Mer information om AMA finns på www.byggtjanst.se

* Enligt en undersökning gjord av Svensk Byggtjänst 2014.


Om viskleken

I viskleken förmedlas ett ord eller en mening genom viskningar mellan en rad deltagare och ju längre bort i kedjan man kommer, desto mer förvanskat tenderar budskapet att bli.

AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning.