Auktorisationsnämnd

Företagens auktorisationsansökan måste innehålla uppgifter och kopior på dokument som uppvisar att inga skatte eller momsskulder föreligger, kopia på gällande ansvars och företagsförsäkringar, registreringsbevis samt en sammanställning på genomgångna utbildningar. Krav finns på företagen att redovisa sina kvalitetsledningssystem, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och miljöledningssystem. Utöver detta krävs att minst fem stycken referenser från avslutade arbeten föregående år lämnas, vilka kontaktas av auktorisationsnämnden.

Efter genomgång av ansökan träffas Sveriges Takentreprenörers Auktorisationsnämnd som beslutar i auktorisationsärendena. Nämnden prövar auktorisationsansökningar och utfärdar auktorisation om alla krav uppfylls. Nämnden kan återkalla auktorisationen om företag avviker från uppställda kriterier.

Ett företag som är auktoriserat av Sveriges Takentreprenörer har minst uppnått följande utbildningsnivå:

 • Minst en representant i företagsledande ställning har genomgått vår företagsledarkurs.
 • Minst en representant i arbetsledande ställning har genomgått vår arbetsledarkurs steg 1 (motsvarar för närvarande Sveriges Takentreprenörers teorikurs för tätskiktsmontörer).
 • Minst en representant i ledande ställning har genomgått vår entreprenadjuridik utbildning
 • Minst en representant i ledande ställning har genomgått vår marknadsföringsutbildning.
 • Minst hälften av all producerande personal har genomgått vår teorikurs för tätskiktsmontörer och innehar kompetensbevis. Övrig personal har erkänd yrkeserfarenhet.
 • Samtliga tätskiktsmontörer innehar giltigt certifikat för Heta Arbeten.
  - Auktorisationen baseras på antal redovisade tätskiktsmontörer. Aktuellt underlag visas på Auktoriserade företag

Ett auktoriserat företag:

 • har dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande
 • har genomgått alla Sveriges Takentreprenörers utbildningar
 • har kunskap och utbildningar inom Heta Arbeten
 • har kvalitetsledningssystem, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och miljöledningssystem
 • har erlagt skatter och avgifter till skattemyndigheten
 • följer aktuell leverantörs produkt- och montageanvisning
 • följer gällande lagar och förordningar
 • innehar erforderliga försäkringar.

Reglemente
I reglementet för vår auktorisation finns de krav som ställs på av Sveriges Takentreprenörer auktoriserade företag.

Reglemente Auktorisation

Giltighet
Giltighetsperioden för erhållen auktorisation är kalenderår samt påföljande kvartal under vilken period uppdatering och ansökan om vidmakthållande görs.

Ansökan om auktorisation
Ansökningshandlingar erhålls från Sveriges Takentreprenörers kansli. Kontakta kansli på joakim.stenberg@branschkansliet.se eller telefon 0708-97 67 56 (Joakim Stenberg).