Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har sitt campus i skånska Alnarp. Sedan 2001 har Tobias Emilsson varit verksam vid universitet och bedrivit forskning kring tekniska lösningar för att bygga den gröna staden.

- Mitt arbete är inriktat mot stadens gröna infrastruktur även kallat det gröna systemet. Jag forskar kring hur man i stadsmiljön kan optimera gröna komponenter som till exempel stadsträd, växtval och inte minst gröna tak.

Tobias Emilsson har även varit med och skrivit Gröna Takhandboken, den version som handlar om växtbäddar och vegetation.

När det gäller gröna tak säger han att det har hänt mycket sedan hans forskarbana började för drygt tjugo år sedan.

- Då handlade det mest om att sätta lite färg på miljön eller motverka oönskad mossa på taken. Idag är medvetenheten hos fastighetsägare och byggföretag mycket större kring det som gröna tak har ett erbjuda. Något som bland annat Gröna Takhandboken har bidragit till.

Han nämner fördelar som att gröna tak skyddar och förlänger livslängden på det underliggande tätskiktet, gynnar biologisk mångfald och minskar belastningen på dagvattensystemet genom att fördröja avrinningen av regnvatten. Våra städer förtätas alltmer vilket gör att vi får allt färre gröna ytor som kan suga upp och hålla kvar regnvatten vid häftiga skyfall, vilka förväntas komma allt oftare och med större intensitet framöver.

- Här representerar alla takytor en stor sammanlagd areal med betydande potential när det gäller att motverka översvämningar, säger Tobias Emilsson. Samtidigt är naturligtvis jord och växtlighet på taken bara en del i ett större pussel av de lösningar som behövs.

Färre försäkringsärenden

Att den gröna staden inklusive gröna tak kan minska förstörelsen orsakade av översvämningar indikeras tydligt av SLUs forskning kring de skyfall som drabbade Malmö 2014. Augustenborg är stadsdelen i Malmö som i slutet av 1990-talet började omvandlas till ett hållbart bostadsområde - även kallat ekostaden. Här finns inte bara enorma gröna takytor i form av en 9 500 m² botanisk takträdgård. Även många andra hus i området har gröna tak. Dessutom har man byggt ett innovativt system av diken och kanaler som samlar upp regnvatten från tak och hårdgjorda ytor och leder vattnet till stora uppsamlingsdammar - där vattnet fördröjs i syfte att minska risken för översvämningar.

- När Malmö drabbades av kraftiga skyfall 2014 tittade vi tillsammans med forskare på Lunds Tekniska Högskola på försäkringsdata efteråt som visade att antalet försäkrings­ärenden var markant färre i Augustenborg jämfört med intilliggande bostadsområden.

Tobias Emilsson berättar att forskare på Lunds Tekniska Högskola även gjorde mätningar av avrinningen i dagvattensystemet.

- Mätningarna visade att vattnet från de gröna områdena i Augustenborg både rann långsammare och med större fördröjning jämfört med närliggande områden som inte var lika gröna.