PRODUKTUTVECKLING

Vad innebär det att tätskiktsmaterial idag måste ha någon form av miljöbedömning?

Idag ställs allt större krav på tillverkare av tätskiktsmaterial att redovisa hur deras produkter påverkar miljön och klimatet. För att få veta mer hur tätskiktsmaterial får sin miljöbedömning ringer vi upp Hans Månsson, teknisk chef och marknadschef på Nordic Waterproofing, marknadsledare inom tätskikt på den nordiska marknaden

Frågar man takentreprenörer om trender i takbranschen nämner de ofta en markant ökad efterfrågan på tätskikt som tar hänsyn till miljön. De säger exempelvis: ”De senaste åren har kunderna blivit mycket mer intresserade av miljöprodukter. Alla tätskiktsmaterial måste vara miljöbedömda numera.”

- Efterfrågan på miljöbedömda tätskiktsprodukter började ta fart för cirka tjugo år sedan och har ökat konstant sedan dess, säger Hans Månsson.

Han framhåller att utvecklingen inte bara drivs av Nordic Waterproofing och andra tillverkare av tätskiktsmaterial.

- Fastighetsägare och byggbolag är i allra högsta grad också pådrivande.

Miljöbedömda material bidrar till att byggnader kan erhålla någon form av miljöklassning - som exempelvis LEED eller BREEAM - vilket ökar fastigheternas värde och attraktionskraft.

- För fastighetsägare handlar det om att locka till sig och behålla hyresgäster genom att möta förväntningarna som hyresgästerna har kring byggnaders miljöpåverkan.

Detta understryks också av lagen som infördes den första januari 2022 som kräver en klimatdeklaration vid uppförandet av alla nya byggnader i syfte att minimera deras påverkan på klimatet.

Hela livscykeln räknas

Utvecklingen, säger Hans Månsson, drivs också av myndigheter som Boverket som ställer krav på att skapa så kallade EPD:er (Environmental Product Declarations) eller Miljövarudeklarationer som de heter på svenska och som är ett standardiserat sätt att bedöma produkters miljöpåverkan.

En miljövarudeklaration (EPD) beskriver produktens miljöprestanda över hela dess livscykel via en så kallad livscykelanalys (LCA). Datan från livscykelbedömningen sammanställs i en EPD-rapport som sedan verifieras av en godkänd oberoende tredjepartsgranskare innan miljövarudeklarationen registreras och publiceras.

- En miljövarudeklaration (EPD) är utformad efter en europeisk harmoniserad standard som garanterar att alla produkter bedöms utifrån likvärdiga kriterier, vilket är en trygghet för takentreprenörens uppdragsgivare och fastigheternas ägare och slutanvändare.

Hans Månsson berättar att man inom Nordic Waterproofing har investerat i de verktyg som behövs för att göra egna miljövarudeklarationer (EPD:er).

- Det styr i högsta grad hur vi bedriver vår produktutveckling. För att en miljödeklaration ska få en så bra bedömning som möjligt krävs att vi väljer rätt ingående råvaror i våra produkter och att vi minimerar produkternas miljöpåverkan i så många delar av deras livscykel som möjligt.

Som exempel nämner Hans Månsson att Nordic Waterproofing enbart använder förnybar el och biogas i tillverkningen. Att de återanvänder sina lastpallar (byggpallen). Att de blandar in polyestermaterial från återvunna PET-flaskor i förstärkningsmaterialen som de har i sina produkter. Att de fokuserar på att återbruka allt restmaterial och avfall. Och att de premierar tåg och båt före transporter med lastbil där det går.

Hans Månsson

"Vi har erhållit medel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att forska på möjligheterna att använda en restprodukt från träindustrin som heter lignin i våra tätskiktsmaterial."

Hans Månsson - Nordic Waterproofing

Flera seriösa bedömare på marknaden

Förutom EPD-systemet finns det ett antal aktörer på den svenska marknaden som bedömer hur stor påverkan olika produkter har på miljön, som exempelvis Byggvarubedömningen, SundaHus, Svanen (Nordic Eccolabeling) och Basta.

- För oss inom Nordic Waterproofing var det mycket glädjande när vi var först med att få det högsta bedömningsresultatet ”Rekommenderas” av Byggvarubedömningen att sätta på våra produkter, säger Hans Månsson.

Han berättar att Nordic Waterproofing även driver ett forskningsprojekt i samarbete med det oberoende statliga forskningsinstitutet RISE.

- Vi har erhållit medel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att forska på möjligheterna att använda en restprodukt från träindustrin som heter lignin i våra tätskiktsmaterial. Lignin är en av de tre huvudsakliga beståndsdelarna i trä. Tanken är att på sikt kunna erbjuda produkter med lignin som är mer hållbara tack vare att trä är en förnybar råvara. 

I slutändan handlar det om, säger Hans Månsson, att alla måste ta sitt ansvar och bestämma vilket arv man vill lämna efter sig till kommande generationer.

- För oss inom Nordic Waterproofing är det ett ständigt pågående arbete och det finns alltid fler saker att ta tag i framåt för att fortsätta reducera vår påverkan på miljön och klimatet.