Trenden är tydlig. Allt fler tak i Sverige fylls av solpaneler. Bara under 2018 installerades drygt 10.000 nätanslutna solcells­anläggningar i vårt land. En ökning med 67 % från året innan*.

- Med ett stigande antal uppdrag där solcellspaneler ska installeras ovanpå tätskiktet blir också kunskapen om detta hos Sveriges takentreprenörer allt viktigare. Det finns ett stort behov av riktlinjer som hjälper takentreprenören att göra rätt vid denna typen av projekt, säger Hans Månsson.

Förutom att arbeta som Teknisk Direktör på BMI Group är Hans Månsson även aktiv inom SIS - den svenska nationella organisationen för standard­isering. I båda rollerna har han de senaste åren noterat en allt större efterfrågan på kunskap kring hur montering av tätskikt bör genomföras i kombination med installation av solpaneler på taken.

- Problemet har varit att det knappt inte funnits någon dokumentation alls kring detta. Men det ändrar vi på nu genom ”Handbok för infästning av solpaneler”.

Inledde med populär workshop

Startskottet för projektet gick förra hösten då SIS bjöd in till en workshop - där så många som ett tjugofemtal aktörer deltog.

- Den goda uppslutningen blev en bekräftelse på att intresset för en mer samlad och komplett dokumentation kring detta är mycket stort, säger Hans Månsson.

Bland deltagarna återfanns tillverkare av tätskikt, isolering, taksäkerhetsprodukter och solcellsanläggningar. WSP, som är konsulter inom samhällsbyggande, var också med. Forskningssidan representerades av RISE, vars affärsidé är att driva och stödja svenska innovationsprocesser. Och från solcellsbranschen deltog Svensk Solenergi.

- Tanken med vår workshop var att få en bred första input av tankar och idéer kring hur vi skulle angripa detta av så många intressenter som möjligt.

Synpunkter och finansiering

Under vintern 2020 bjöds sedan aktörer inom tak- och tätskiktsbranschen och solcellsbranschen in för att mer konkret bidra till handbokens innehåll samt att vara med och finansiera den.

- Femton företag och föreningar visade intresse i att investera 15.000 kronor vardera i projektet, vilket är mycket glädjande, säger Hans Månsson. När vi sedan hade vårt första möte i ­gruppen deltog drygt 40 personer och i dagsläget har 26 företag och föreningar sagt att de ska skriva på. Detta visar än en gång på att det finns ett stort intresse i branschen.

Startskottet för att skriva manus till handboken gick i mitten av mars och ska vara klart i slutet av juni. För det arbetet ­ansvarar Fredrik Rundgren, VD på Constructech AB, som regelbundet anlitas av TIB och även SIS för att driva liknande projekt.

- Efter en remissrunda under juli månad, då boken kommer att skickas till våra femton finansiärer för att de ska ge sina synpunkter på innehållet, går handboken sedan till tryck under hösten 2020.

För ett bättre resultat

Så här säger Hans Månsson om ambitionen med boken:

- Handboken ska ge så omfattande kunskap och så användbara råd att nivån på takmontagen blir betydligt högre och jämnare. Och den ska vara lättläst och tydlig; alla ska kunna ta till sig innehållet.

Förutom att förse takentreprenörerna med kunskap ska handboken även ge konstruktörer, installatörer av solcellsanläggningar samt beställare (fastighetsägare m fl) råd kring vad de bör tänka på.

- Ett råd kan vara att lägga om tätskiktet i samband med ­installation av solpaneler för att behålla takgarantin. Och man får exempelvis råd om hur man ska projektera för god tillgänglighet på taket, säger Hans Månsson.

Det kommer även finnas information om hur system med sol­paneler bör dimensioneras och monteras med hänsyn till snölast, vindlast och punktlaster och hur dessa påverkar byggnaden.

Ett avsnitt i handboken kommer att handla om vilken dokumentation som ska upprättas av takentreprenören för överlämning till kund. Ett annat avsnitt täcker in underhåll och service - bl a hur man på bästa sätt genomför en inspektion av takets funktion och byggnadens täthet.

Större trygghet för alla

Hans Månssons förhoppning är att ”Handbok för infästningar av solpaneler” ska bidra till större trygghet för alla inblandade ­aktörer. Att det blir tydligare för takentreprenören, konstruktören, byggaren och installatören av solpaneler vilket ansvar de har.

- Genom en komplett dokumentation i form av denna handbok hoppas vi även kunna sortera bort många av de mindre kunniga lycksökare som sökt sig till solcellsbranschen de senaste åren - till förmån för seriösa och kompetenta aktörer. Det tjänar alla inblandade på i längden, avslutar Hans Månsson.

Publiceringen av ”Handbok för infästningar av solpaneler” är planerad till fjärde kvartalet 2020. Ansvarig utgivare blir SIS och eventuella intäkter, efter att alla omkostnader för projektet är betalda, går till SIS.

*Källa: Energimyndigheten