Allmänt om offentliga upphandlingar

Om vi börjar från början kan vi först klara ut vilka som är skyldiga att upphandla i enlighet med LOU? Jo, stat, kommun, statliga och kommunala myndigheter med vilka jämställs beslutande församlingar i kommuner och landsting, vissa offentligt styrda organ, t.ex. flertalet kommunala och en del statliga bolag, samt sammanslutningar av en eller flera upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ. Om någon av dessa ska genomföra inköp av en taktäckningsentreprenad eller ett ramavtal för takarbeten kommer bestämmelserna i LOU i spel.

All upphandling ska genomföras i enlighet med de grundläggande principerna som bl.a. innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och utan ovidkommande hänsyn, att alla upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet, att de krav som ställs i en upphandling står i proportion till det som ska upphandlas, t.ex. har krav på TIB-auktorisation eller likvärdig auktorisation bedömts vara ett proportionerligt krav.

Nyheter i LOU

Målsättningen med de nya upphandlingsreglerna är bl.a. att de ska syfta till förenkling och ökad flexibilitet, ett ökat användande av sociala och miljörelaterade kriterier, innovation och bättre tillgång till marknaden för små, medelstora och nystartade företag. Följande nyheter bedömer jag kan få störst betydelse för TIB-medlemsföretagen.

Uppdelning av kontrakt

Om det i en upphandling finns kontrakt som lämpligen kan delas upp i separata delar, får den upphandlande myndigheten göra det. Syftet är att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar, vilket kan öppna upp även för mindre takentreprenörer att få tävla om offentliga kontrakt.

Omsättningskrav

En upphandlande myndighet får ställa kvalificeringskrav på bl.a. ekonomisk och finansiell ställning, t.ex. krav på att leverantören ska ha en viss minsta årsomsättning. Ett sådant krav får inte bestämmas till ett belopp som är mer än två gånger så högt som det uppskattade värdet av upphandlingen, om det inte föreligger särskilda skäl.

Onormalt låga anbud

Om en upphandlande myndighet identifierar ett onormalt lågt anbud är den skyldig att begära förklaring från anbudsgivaren avseende det låga priset eller kostnaden. Om anbudsgivaren inte på ett tillfredsställande sätt förklarar det låga anbudet är upphandlande myndighet skyldig att förkasta anbudet.

Nya bestämmelser om tilldelning

Ekonomiskt mest fördelaktiga och lägst pris utgår som alternativa tilldelningskriterier. Istället är ekonomiskt mest fördelaktiga ensamt överordnat tilldelningskriterium. Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska avgöras på någon av grunderna bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris.

Ändring av kontrakt

Regler om när ett kontrakt eller ramavtal får ändras utan att ett nytt upphandlingsförfarande krävs införs. Sker ändring i strid med bestämmelserna sker en otillåten direktupphandling.

"Målsättningen med de nya upphandlingsreglerna är bl.a. att de ska syfta till förenkling och ökad flexibilitet, ett ökat användande av sociala och miljörelaterade kriterier, innovation och bättre tillgång till marknaden för små, medelstora och nystartade företag."
Viktoria Edelman Advokat/delägare
AG Advokat

Professionell och kostnadsfri juridisk rådgivning för företag anslutna till TIB
AG Advokat
Telefon: 08-677 17 00

Mer information om de nya lagarna hittar ni på Upphandlingsmyndighetens hemsida upphandlingsmyndigheten.se