Den 10 maj 2017 lanserades Miljöbyggnad 3.0. och nedan beskrivs förändringarna i den nya versionen:

Utökad kvalitetssäkring

En av de viktigaste skärpningarna i miljöbyggnad 3.0 är den utökade uppföljningen. En byggnad får behålla sitt MB3-­certifikat så länge det kan styrkas att betygskraven är uppfyllda. Fastighetsägaren ska rapportera byggnadens miljöstatus till Sweden Green Building Council var femte år efter godkänd verifiering. För att underlätta arbetet finns det i Miljöbyggnad 3.0 krav på förvaltningsrutiner för uppföljning, som utgår från fastighetsägarnas egenkontroll.

Sexton indikatorer inom tre områden

Miljöbyggnad har fortfarande sexton indikatorer inom samma tre områden:

  • Energi
  • Innemiljö
  • Material

Indikatorerna är främst baserade på de faktorer som skapar störst miljöproblem i både nya och befintliga byggnader enligt Nationella miljömålet God Bebyggd Miljö.

Ordningen på indikatorerna har ändrats i den nya versionen för att tydligare visa att Miljöbyggnad följer den så kallade energitriangeln, det vill säga prioriteten som bör följas för ett så hållbart system som möjligt.

Nyheter Energi

För indikatorn Värmeeffektbehovet är betygskriterierna skärpta – vilket betyder att det krävs bättre isolering och ­värmeåtervinning. Kriterierna är också omformulerade så att inte byggnadens form ska styras alltför mycket.

För indikatorn Solvärmelast har kraven skärpts för nyproducerade lokaler. Nu krävs mer genomtänkta solskydds­lösningar för högre betyg.

För indikatorn Energianvändning är kraven anpassade efter Boverkets Nära-Noll-Energi-regler och de har skärpts något för lokalbyggnader. En viktig nyhet är att krav nu också ställs på redovisning av energimätare samt dess placering för att underlätta uppföljning i färdiga byggnader.

För indikatorn Andel Förnybar Energi har betygskraven skärpts för guldnivån. För att uppnå guld krävs nu egna solceller alternativt solfångare eller exempelvis att överskottsvärmen från en grannbyggnad tas tillvara.

Nyheter Innemiljö

På området Innemiljö har indikatorn Kvävedioxid utgått. Dessutom har betygskraven reviderats – nivån brons är justerad för att bättre stämma överens med Boverkets byggregler alternativt Arbetsmiljöverkets eller Folkhälsoinstitutets regler. Alla indikatorer för Innemiljö har nu även krav på förvaltnings­rutiner för att underlätta återrapportering och uppfylla lagkravet på egenkontroll.

Indikatorn Ventilation som tidigare fokuserade på teknikval har reviderats och betyg baseras nu istället på uppnådd luftkvalitet.

Även indikatorn Legionella är omformulerad till funktionskrav istället för krav på teknik.
Indikatorn Dagsljus är omformulerad, men fortfarande baserad på kraven i Boverkets byggregler.

Nyheter Material

På området Material har indikatorerna skärpts mest av alla. Loggboken är kvar, men ska nu även innehålla VVS-varor.

När det gäller indikatorn Utfasning Av Farliga Ämnen ska fler ämnen undvikas – det vill säga ämnen i kandidatförteckning som är hormonstörande eller klassade som riskminimeringsämnen. För att uppnå guldnivån ställs även krav på emissioner från byggvaror (Utfasning Av Farliga Ämnen omfattar inte VVS-varor).

En helt ny indikator är Stommens Och Grundens Klimatpåverkan. Den innebär att man ska beräkna klimatpåverkan från byggnadens stomme och grundkonstruktion.

Indikatorn Sanering av Farliga Ämnen gäller för befintliga byggnader och vissa ombyggnationer och har tydligare krav på ämnen som ska inventeras och saneras för olika betyg.

Uppdatera kursen

Alla som gått baskurs eller certifieringskurs i Miljöbyggnad bör uppdatera sin kurs om de ska arbeta med Miljöbyggnad 3.0. För att göra detta, kontakta Sweden Green Building Councils utbildningsavdelning.
Läs mer om Miljöbyggnad på www.sgbc.se