Förutom Patomella Tak i Luleå äger och driver Tomas Patomella även Tak-Tjänst i Piteå - som förvärvades för tre år sedan - ihop med Fredrik Cortonovis och Jan Pettersson. På frågan vilket geografiskt område de båda takföretagen täcker in svarar Tomas med självklart norrländskt lugn:
– Hela Norrbotten.

Han berättar vidare att Patomella Tak startades av hans far 1960 och att han tog över företaget när fadern blev sjuk 1992.

– Från början var vi tre anställda. Idag är vi 60 medarbetare fördelade på Patomella Tak och Tak-Tjänst.

Bland kunderna nämner Tomas byggföretag, bostadsrätts­föreningar, privatpersoner och kommunala uppdragsgivare som Luleå, Boden och Piteå kommun m fl. Patomella Taks årliga omsättning är 67 miljoner och Tak-Tjänst omsätter 20 miljoner.

Tomas säger att uppdragen fördelar sig ganska jämnt mellan nyproduktion och renoveringar och att huvudfokus är att lägga tätskikt. I tjänsteutbudet ingår även installaion, service och underhåll av brandgasventiler.

Skydda männskor och byggnad

Syftet med brandgasventiler på taken är att vid brand minska människors exponering för brandgas och värme genom att ventilera ut gaser och värme medan evakuering pågår - vilket samtidigt bidrar till bättre sikt och gör det lättare utrymma byggnaden.

– Vid sjuttiotvå grader smälter smältbläcket och brandluckan öppnas. När brandgas och värme sedan ventileras bort via brandgasventilerna och sikten blir bättre underlättar det för människor att ta sig ut - samtidigt som det blir enklare för brandkåren att ta sig in i fastigheten, säger Tomas.

En annan viktig funktion är att minska trycket inne i byggnaden.

– Om inte brandgaser och hetta ventileras ut på ett effektivt sätt kan trycket och värmepåverkan göra att fönster krossas och att hela väggar rasar, påpekar Tomas.

Årlig kontroll och service

Patomella Tak servar brandgasventiler i byggnader över hela Norrbotten och Tomas berättar att underhållet görs med tolv månaders intervall.

– Vid varje årlig kontroll genomför vi en rad åtgärder, som exempelvis att öppna brandluckan och kontrollera att den invändiga draganordningen fungerar. Vi provutlöser brandgasventilatorn. Vi kontrollerar att mekaniken inte kärvar och om den gör det smörjer vi upp den. Vi funktions­provar aktiveringspatronen. Vi kollar så att brandgasventilen kan öppnas från styrcentralen. Vi ser till att avrinningsrännor är fria från löv och smuts. Vi kontrollerar att kupol, lucka och övriga delar är hela. Vi kollar så att smältlänken är ren och oskadad.

Tomas säger att när kontroll och underhåll har ­genomförts, förses varje brandgaslucka samt styrcentralen med en ­UNDERHÅLL UTFÖRT-dekal. På dekalen finns Patomella Taks identifikationsmärke och där står också datum när kontrollen gjordes och vilken serviceman som genomförde den.

– Kontrollen dokumenteras även i ett protokoll där alla åtgärder finns listade.

Det grundläggande ansvaret för att en byggnad har fungerande brandluckor ligger hos fastighetsägaren.

– Det är fastighetsägaren som ska se till att varje brandlucka kontroll­besiktigas och underhålls. Om fastighetsägaren inte gör det har de ett ansvar om brand uppstår och människor eller byggnaden skadas. När vi sedan har besiktigat brandluckorna är det vi som har ansvaret för att de fungerar, säger Tomas.

Typgodkända brandgasventiler

För att försäkra sig om bästa möjliga brandskydd använder Patomella Tak enbart typgodkända brandgasventiler.

– Vi upphandlar godkända brandgasventiler från BMI Sverige ­(tidigare Icopal) och våra medarbetare utbildas och certifieras av
BMI Sverige för att de ska veta exakt hur ventilerna fungerar och hur man installerar och servar dem på bästa sätt.

Avslutningsvis säger Tomas att hans bedömning är att man är mycket bra på att kontrollera och serva brandgas­ventilationen i byggnader i Norrbotten.

– Det är förstås jätteviktigt att den fungerar om det börjar brinna. Fastighetsägarna vet att det bokstavligen kan vara skillnaden mellan liv och död.