AUKTORISATION

Fler godkända materialleverantörer möjliggör för fler takföretag att erhålla Sveriges Takentreprenörers Auktorisation

Sveriges Takentreprenörer fortsätter arbetet med att göra Sveriges Takentreprenörers Auktorisation mer känd hos byggbolag, fastighetsbolag och andra intressenter. Samtidigt har samarbeten inletts med fler materialleverantörer för att göra det möjligt för fler takföretag att uppnå sin auktorisation.

Under de senaste tjugo åren har en ökande andel av takentreprenörerna i vårt land uppnått Sveriges Takentreprenörers Auktorisation och på så vis kunnat säkerställa nivån på sin verksamhet när det gäller kunskap, kompetens och kvalitet.

Efter att mängden auktoriserade takföretag ökat stadigt för varje år bröts den långa sviten i mars 2020 när Folkhälsoinstitutet gick ut och bekräftade att covid-19 orsakat en virus-pandemi. Följden blev att utbildningarna som är obligatoriska för att bli auktoriserad fick ställas in på grund av smittorisken.

- Pandemin innebar att under ett och ett halvt år erhölls inga nya auktorisationer. Det var inte förrän hösten 2021 som vi kunde börja hålla våra utbildningar via fysiska möten igen, säger Classe Persson från Sveriges Takentreprenörers auktorisationsnämnd.

Ett grundläggande syfte med auktorisationen, påpekar Classe Persson, är att den gör takföretagen mer attraktiva gentemot sina uppdragsgivare. Men då måste uppdragsgivarna känna till att Sveriges Takentreprenörers Auktorisation finns och vad den innebär.

- Innan pandemin hade vi genomfört en rad lyckade aktiviteter som marknadsförde auktorisationen mot byggbolag, fastighetsbolag och även mot politiska beslutsfattare och andra intressenter på regional och nationell nivå.

Classe Persson framhåller att det arbetet nu är i full gång igen och att man samtidigt har lagt till ytterligare aktiviteter för att få fler takföretag att bli auktoriserade.

- En väg för fler takföretag att erhålla sin auktorisation går via deras materialleverantörer. Vi jobbar just nu med ett tiotal materialleverantörer för att hjälpa dem att leva upp till block 3 i den obligatoriska Företagsledarutbildning.

Det handlar om att det utbildningsmaterial som materialleverantörerna använder för sina produkter måste vara på rätt nivå och att man utbildar takföretagen på rätt sätt. 

"Den stora vinsten är att när en materialleverantör lever upp till Företagsledarutbildningens krav öppnar det upp för deras kunder att erhålla Sveriges Takentreprenörers Auktorisation."

Classe Persson - Sveriges Takentreprenörer

Som avslutning framhåller Classe Persson att arbetet med att få fler att erhålla Sveriges Takentreprenörers Auktorisation inte är avslutat förrän alla Sveriges takföretag är auktoriserade.

- Och inte ens då är ju jobbet klart eftersom auktorisationen är en färskvara som bara gäller ett år och därefter görs hela proceduren om. Samma gäller för arbetet med att göra auktorisationen mer känd. Folk byts ju ut emellanåt hos fastighetsbolag, byggbolag och andra intressenter och de nya som kommer in behöver ju också få kännedom om auktorisationen.

Sveriges Takentreprenörers Auktorisation hette tidigare TIB-auktorisationen.

Genom att välja en takentreprenör som erhållit
Sveriges Takentreprenörers Auktorisation så vet man att de:

  • Har dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande
  • Har genomgått alla Sveriges Takentreprenörers utbildningar
  • Har kunskap och utbildningar inom Heta Arbeten och Säkra Lyft
  • Har kvalitetsledningssystem, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och miljöledningssystem
  • Har erlagt skatter och avgifter till skattemyndigheten
  • Följer aktuell leverantörs produkt- och montageanvisning
  • Följer gällande lagar och förordningar
  • Innehar erforderliga försäkringar

Hitta auktoriserade företag