BLOCK 1 – BYGGJURIDIK

Block 1 av Sveriges Takentreprenörer Företagsledarutbildning handlar om byggjuridik. Kursledare är Viktoria Edelman från AG Advokat i Stockholm, där hon också är delägare.
Viktoria Edelman är advokaten som efter fem års juridikstudier och fem års arbete i domstol var redo att ta nästa steg i sin karriär, samtidigt som hon önskade fortsätta arbeta med tvister – vilket hon gjort som domare. Hon valde då att börja arbeta för AG Advokat, en affärsjuridisk byrå som erbjuder spetskompetens mot fastighetsbranschen och entreprenadsektorn.

– Vår byrå är specialiserad inom områden som är ständigt aktuella för bygg- och fastighetsbranschen, som entreprenad­rätt, avtal, offentlig upphandling och tvister med mera.

När vi får en pratstund med Viktoria Edelman i slutet av en hektisk arbetsvecka är hon full av positiv energi efter att nyligen kommit tillbaka från ännu en Företagsledar­utbildning. Den första som genomförts live sedan pandemin startade. Det märks tydligt att hon tycker det är lika givande efter tio år som kursledare att möta deltagare från olika takentreprenörer.

– Förutom att vi alltid har väldigt trevligt underlättas mitt uppdrag av att de flesta deltagarna har ett stort intresse för det juridiska, Jag tror att det bland annat beror på att de är med och utformar sina kontraktshandlingar.

En central del av block 1 är att Viktoria Edelman tar upp vad man bör känna till ur ett juridiskt perspektiv när man ska träffa ett avtal och genomföra en entreprenad.
Hon går igenom standardavtal både för utförandeentreprenader och totalentreprenader – AB 04 respektive ABT 06.

– Vi täcker även in underentreprenadsavtal och avtal för konsumententreprenader. I det sistnämna ingår även ABS 18 och Hantverkarformuläret som reglerar reparations- och ombyggnadsarbeten.

Hon bidrar också med kunskap kring hur man kan agera mer affärsmässigt gentemot sina beställare i syfte att skydda den egna verksamheten.

– Det handlar till exempel om att minimera risken att tappa rätten till ersättning eller undvika att dra på sig onödiga kostnader på grund av okunskap.

Lära sig hitta i avtalen

Viktoria Edelman betonar att man under en till två dagar, som hennes del av kursen omfattar, självklart inte hinner lära sig alla avtal utantill.

– Det handlar istället om att deltagarna ska lära sig att hitta i avtalen och känna sig mer hemma i dem.

Hon påpekar att man genom att känna till avtalen blir mer jämbördig gentemot sina uppdragsgivare, som ofta har tillgång till egna jurister och då har bra koll på det juridiska.

– Jag förmedlar kunskaper och insikter som gör att deltagarna förstår kontraktshandlingarna bättre och därmed kan göra bättre affärer. Kunskaper och insikter som hjälper dem att veta vad som gäller, så att de kan stå på sig mot beställaren när olika frågeställningar uppstår.

Ett annat syfte med kursen är att kunna lösa eventuella problem tidigt, innan de utvecklas till allvarligare konflikter.

– Jag vill att deltagarna ska lära sig att tänka och agera förebyggande och på så vis kunna undvika tvister. Helst ska de veta så väl vad som gäller att de inte hamnar i några juridiska diskussioner alls.

Tar upp verkliga exempel

Hon understryker att kunskaperna som Företagsledar­utbildningen erbjuder är viktiga för att kunna vara en professionell motpart till sina uppdragsgivare.

– Att man känner till avtalen och sitt ansvar och sina rättigheter signalerar till beställarna att man är en seriös takentreprenör.

För att det juridiska inte ska bli för teoretiskt och abstrakt använder Viktoria Edelman praktiska exempel ur verkligheten när hon undervisar.

– De som går kursen bidrar också genom att dela med sig av sådant som de varit med om, vilket gör att vi får en levande diskussion.

Hon säger att utbytet mellan deltagarna är en viktig del av upplevelsen.

– Möjligheten att få dela erfarenheter och knyta kontakter med kolleger i samma bransch är en värdefull del av att gå TIB Företagsledarutbildning. Ett annat och mer grundläggande mål är förstås att man ska få med sig verktyg och inspiration som gör att man kan åka hem och ta sitt företagande till en ännu högre nivå.

BLOCK 2 – FÖRETAGANDE

Block 2 av Sveriges Takentreprenörer Företagsledarutbildning handlar om ­företagande och leds av Fredrik Rundgren från Constructech AB i Strängnäs, där han är VD och ägare.
Under vintern 2021/2022 har Sveriges Takentreprenörer arrangerat två företagsledarutbildningar. Detta efter ett uppehåll på ett och ett halvt år på grund av covid-19.

– Det känns fantastiskt roligt att vara igång igen, säger Fredrik. Det är alltid intressant och spännande att leda dessa kurser när man får träffa ­engagerade entreprenörer som är intresserade av att utveckla sina verksamheter.

Finns alltid mer att lära

Fredrik Rundgren poängterar att många av de som går Sveriges Takentreprenörer Företagsledarutbildning är företagsledare, projekt­ledare eller andra personer i ledande ställning och att de naturligtvis redan har mycket erfarenhet och kunnande kring företagande.

– Oavsett vad man redan kan och hur stor erfarenhet man har finns det alltid mer saker att lära för att kunna utveckla sin verksamhet.

Bland de områden kursen tar upp nämner han bland ­annat affärsmannaskap, kvalitetsarbete, kostnader, personal­ledning och premieackordslista.

– Vi går igenom hur man optimerar skötseln av sin ­ekonomi. Hur man räknar på jobb. Hur man säkrar sina betalflöden. Vi tar upp frågan om ett företags vinstbehov, det vill säga vikten av att göra vinst.

Fredrik Rundgren säger att han pratar mycket om det som kallas skrotfabriken. Skrotfabriken är ett förenklat begrepp att förklara slöseri och vikten av att fokusera på värdeskapande aktiviteter som kommer från Lean production – tillverkningsfilosofin som utvecklades av biltillverkaren Toyota under mitten av 1900-talet – och som även finns i en variant för byggindustrin, Lean construction.

– Att undvika skrotfabriken handlar om att minimera slöseri med tid och resurser. Det handlar om att organisera sig för att få bort fel och onödiga avbrott. Det handlar om att planera noga så att allt flyter på så smidigt som möjligt. Allt i syfte att kunna öka sin lönsamhet.

Han framhåller att det också handlar om att undvika onödiga risker.

– Vi tar exempelvis upp hur man gör en korrekt konstruktionsberäkning för vindlast. Kunskap som gör att man slipper göra fel och hamna i konflikt med sin uppdragsgivare.
För ett fungerande ledarskap

Han går även igenom betydelsen av ett fungerande ledarskap. Hur man kan jobba med sina medarbetare för att deras produktivitet ska vara så hög och jämn som möjligt.

– Att leda på ett sätt som skapar engagemang är grunden. Engagerade medarbetare gör ett bättre jobb. De är mer noggranna och bidrar till högre kvalitet på slutresultatet.

Fredrik Rundgren påpekar att Företagsledarutbildningen också är ett utmärkt tillfälle för deltagarna att utbyta tips, idéer och erfarenheter med kollegor som arbetar med samma saker som en själv – och som brottas med samma typ av problem och utmaningar.

En möjlighet till reflektion

Han säger att för många blir det även en chans att stanna upp och tänka lite extra kring hur man driver sin verksamhet, vilket man kanske inte har tid att göra annars.

– Det riktiga förändringsarbetet börjar när man är hemma igen. Det är då man tar nästa steg i utvecklandet av sitt företagande. Det är då man tar sina nyförvärvade kunskaper och implementerar dem i det dagliga arbetet.

Avslutningsvis understryker Fredrik Rundgren att kursens innehåll är skräddarsytt för det typiska takföretaget och dess verksamhet.

– Vårt huvudfokus ligger på att belysa ämnen som är relevanta för takentreprenörens vardag och som de kan relatera till. Allt för att de ska få maximalt utbyte av ­Företags­ledarutbildningen.

Block 1 – Byggjuridik för takentreprenörer

Tidsåtgång: 1 dag alternativt 2 ½-dagar
• Allmänt om byggbranschens standardavtal,
entreprenad- och ersättningsformer
• Allmänt om avtalsrätt
• AB 04
• ABT 06
• Workshop – Gruppdiskussionsfrågor
• AB-U 07 och ABT-U 07
• ABM 07
• ABK 09
• Konsumententreprenader
• Samverkansavtal (partnering)

Block 2 – Företagandet

Tidsåtgång: 2 dagar
• Affärsidé – Kvalitetspolicy, målet med att driva mitt företag.
• Kostnadsbudget - total kostnadsbild för sund utveckling av företaget.
• Räkneexempel i Excel för budgetarbete, bedömning av nyttig produktionstid samt ej fakturerbar tid och andra overheadkostnader.
• Kapitalflöden i företag, planering av arbete, konsekvens av inkurant lager, rationaliseringsmöjligheter.
• Personalpolicy – Medarbetarrelationer.
• Utvecklingssamtal (medarbetarsamtal).
• Löneformer, kollektivavtal för takentreprenörer.
• LSO samt SBA, fastighetsägaransvar samt brandskyddsansvar. Heta Arbeten ur arbetsgivarhänseende.
• Arbetsmiljö – säkerhet (SAM).

BLOCK 3 – MARKNADSPROCESSEN

Under Block 3 av Företagsledarutbildningen går godkända materialleverantörer igenom marknadsprocessen i helhet från kontakt och etablering till after sales.
Tidsåtgång: 1-2 dagar.
Arrangör: Olika tätskiktsleverantörer i samarbete med Sveriges Takentreprenörer.
• Marknadsprocessen – att sälja entreprenader.
• Kärnkompetensen – var ska vi (entreprenörer) vara duktiga? Nyproduktion, renovering, totalentreprenader.
• Vad som symboliserar ett framgångsrikt företag.
• Merförsäljning ger extra inkomster, service och underhållsavtal.
• Reklamationshantering.
• After sales.
• Varumärkeshantering – utveckla varumärket, vårda varumärket (Entreprenör, Tätskiktleverantör, Sveriges Takentreprenörer).
• Etik – Moral.

Har du frågor kring Sveriges Takentreprenörer Företagsledarutbildning eller vill anmäla dig till nästa kurstillfälle är du välkommen att kontakta Sveriges Takentreprenörers kansli:

Sussie Bierbum
kurs@tib.se
08-508 938 08