Fråga
Om en husägare har en läcka men jag inte kommer åt att inspektera hela taket, är jag då ansvarig för att hitta felen på de delar jag inte kunnat inspektera?

Svar
– Nej, det är du inte, men då måste du informera konsumenten om att du inte kunnat inspektera hela taket.
/ advokat Elin Sjöström

Hela historien

En villaägare hade problem med läckage
Förra vintern inspekterade ett av STs medlemsföretag ett tak på en villa. Villaägaren hade problem med takläckage. På grund av snö och is var inte hela taket möjligt att inspektera. Det enda montören på plats kunde se var en plåtskarv som var öppen på skorstenen.

Efter lagningen uppstod nytt läckage
Den skarven tätades, men ungefär två månader senare uppstod ett nytt läckage igen. Vattnet hade nu skadat bland annat golvet inne i huset. Orsaken till läckaget var oklart, det var inte den tidigare tätade skarven. Villaägaren tyckte att det var entreprenörens ansvar att läckaget inte hade upptäckts vid den första inspektionen. Entreprenören förnekade ansvar för läckaget.

Konsumenten ska påvisa det felaktiga...
Det är konsumenten som ska visa att tjänsten är felaktig, som till exempel att entreprenören inte upptäckt ett fel som fanns vid undersökningen. Beviskravet sätts ganska lågt - kan konsumenten göra sannolikt att läckaget beror på fel i entreprenörens tjänst har konsumenten gjort vad som krävs. Det är upp till konsumenten att visa vad som orsakar felet och varför. Konsumenten har rätt till ersättning för skada som har orsakats av felet. 

Entreprenören har gjort vad han ska
Entreprenörens ansvar för det andra läckaget beror på vilket uppdrag denne åtagit sig. Entreprenören hade vid den första besiktningen åtagit sig att undersöka om det förekom skador på taket som orsakade läckage. Om skador påträffades skulle de också repareras.
Entreprenören anses i det här fallet ha gjort vad som krävs, ävenom felet inte kunde lokaliseras, förutsatt att entreprenören gjort vad som krävs av denne som fackman. Har montören upplyst villaägaren om att hela taket inte gick att undersöka, går entreprenören fri från ansvar, förutsatt att skadan inte fanns på den del av taket som gick att inspektera. Har villa-ägaren däremot inte upplysts om att inspektionen var begränsad till den snö- och isfria delen av taket hamnar entreprenören i ett sämre läge. Det är dessutom upp till konsumenten att visa att felet fanns vid
reparationstillfället och att entreprenören alltså borde ha upptäckt det. Beviskravet är dock som tidigare nämnts lågt.

...om däremot entreprenören har åtagit sig...
Om det istället är så att entreprenören åtagit sig att se till att taket inte skall läcka i fortsättningen blir det en annan femma. Då ansvarar entreprenören för att taket är tätt oavsett om det varit möjligt att vid uppdragstillfället komma åt hela taket eller ej. Vid fall där hela taket inte går att besiktiga eller åtgärda, bör entreprenören inte garantera hela takets täthet. Entreprenören ansvarar däremot inte heller i detta fall för läckaget om orsaken till läckaget inte fanns eller inte gick att upptäcka vid uppdragstillfället. På grund av bevisproblematiken och oklarheter om vad som avtalats reglerades frågan i det här fallet genom entreprenörens ansvarsförsäkring.

...sammanfattning: Var tydlig!
Sammanfattningsvis belyser fallet hur viktigt det är att vara tydlig mot sin kund angående vad uppdraget omfattar. Det är naturligtvis till nytta både för kunden och entreprenören om villkoren för uppdraget är tydliga. Eftersom problem kan uppstå lång tid efter att arbetena utförts är det lämpligt att bekräfta förutsättningarna för uppdraget och vad som framkommit vid detta i skrift. Det kan efter en tid vara svårt för såväl entreprenören som kunden att komma ihåg vad som faktiskt avtalades och vad som framkom vid uppdraget. Vid den här typen av uppdrag är det lämpligt att använda sig av Hantverkarformuläret.