Eftersom fel i ritningar och andra handlingar kan orsaka stora merkostnader, är det viktigt att känna till vem som ansvarar för uppgifterna. Den som ansvarar för en felaktig uppgift får som regel också stå de merkostnader som orsakas av den.” Om det är fel i en ritning så att till exempel bärande takkonstruktioner inte är hållbara, eller att vindlastberäkningen inte är rätt för en infästningsplan, kan hela entreprenaden blir dyrare än beräknat.  Oavsett när under byggskedet man upptäcker ett fel, så innebär det oftast merkostnader för att rätta till felet. Ibland märker man först vid slutbesiktningen att entreprenaden inte uppfyller gällande byggnorm. Entreprenören kan då behöva utföra dyra kompletteringsarbeten, och det i ett läge när man redan har avetablerat entreprenaden. Beroende på vem som ansvarar för uppgifterna i ritningarna eller infästningsplanerna så kan entreprenören ha rätt till ersättning för merarbetet med att rätta till felen.

Samma grundläggande regler gäller både i de standardavtal man brukar använda vid avtal mellan två företag och i de standardavtal men brukar använda mellan ett företag och en privatperson. En skillnad är att privatpersoner har ett något starkare skydd än andra företag.

Avtal mellan företag

Om parterna avtalat om att något av byggbranschens standardavtal AB 04 eller ABT 06 ska gälla för entreprenaden, ansvarar den part som tillhandahållit en ritning för att den är riktig. Det framgår av AB 04 och ABT 06 kap 1 § 6. Om beställaren tagit fram ritningen eller infästningsplanen är det alltså beställaren som ansvarar för eventuella fel i ritningen eller infästningsplanen. Har entreprenören tagit fram underlaget blir det tvärtom entreprenören som ansvarar.
Om felaktiga uppgifter i en ritning från beställaren orsakar merarbete för entreprenören har denne rätt till ersättning. Sådant arbete brukar kallas likställt ÄTA-arbete, och rätten till ersättning framgår av AB 04 och ABT 06 kap 2 § 4 och kap 6 § 1.

Skyldighet att meddela om man upptäcker fel Innan arbetet påbörjas med att rätta till ett fel som orsakats av en felaktig ritning från beställaren, måste entreprenören som huvudregel meddela beställaren om att ÄTA-arbete behöver utföras. Om beställaren inte meddelas riskerar entreprenören att inte ha rätt till ersättning för ÄTA-arbetet.
Dessutom är entreprenören skyldig att underrätta beställaren om han upptäcker fel i handlingarna, även om han inte har varit delaktig i upprättandet av dem. Om entreprenören inte gör det kan han bli ersättningsskyldig för skador som kan uppkomma.

Entreprenören har alltså ett skadeståndsansvar för sådant han har vetat om. Det innebär att om entreprenören fäster in ett tak enligt en infästningsplan som han inser är felaktig, så kan det hända att entreprenören får stå för kostnaden för kompletteringsarbetet. Det viktiga är att entreprenör och beställare har en dialog med varandra när man upptäcker saker som är konstiga.

Avtal med privatpersoner

Om ett företag och en privatperson har avtalat om att ABS 09 eller Hantverkarformuläret gäller för entreprenaden, så gäller samma sak som i ett avtal mellan två företag. Den som tillhandahållit uppgifter, material, undersökningsmaterial konstruktioner och utsättning ansvarar för att uppgifterna är korrekta, ABS 09 pkt 2 och Hantverkarformuläret 09 pkt 6.
Om det finns fel i en ritning som konsumenten tagit fram och det orsakar entreprenören merarbete, har entreprenören rätt till pristillägg enligt ABS 09 pkt 10 respektive Hantverkarformuläret pkt 6.
Även i avtalsrelationer med privatpersoner måste entreprenören som huvudregel meddela konsumenten om ytterligare arbete behöver utföras. Meddelas inte konsumenten kan entreprenören förlora rätten till ersättning för tilläggsarbetet.

Skyldighet att veta vad som är rätt

Entreprenören har ett längre gående ansvar mot privatpersoner än mot ett annat företag. Entreprenören kan nämligen ha ett skadeståndsansvar om entreprenören inte underrättar privatpersonen om ett fel i en ritning som han borde ha insett.

Om entreprenören utför en takkonstruktion som inte överensstämmer med byggnorm och entreprenören borde ha insett det, kan entreprenören bli skyldig att stå kostnaden för att rätta till det felaktiga utförandet, trots att det är privatpersonen som tagit fram ritningen. Privatpersoner har på så sätt ett starkare skydd än andra företag.