Frågor från medlemsföretag
besvaras av: Viktoria Edelman, advokat / AG Advokat

Är entreprenören bunden av ett lämnat budgetpris?

Av den rättspraxis som finns på området kan man dra slutsatsen att det är näst intill uteslutet att en entreprenör blir bunden av ett budgetpris som lämnas till en kommersiell beställare (t.ex. ett företag eller en myndighet). Har ett budgetpris/takpris/ungefärlig prisuppgift däremot lämnats till en privatperson i dennes egenskap av konsument, får sådant pris, enligt ABS 09 – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, Hantverkarformuläret och konsumenttjänstlagen, inte överskridas med mer än 15 %. Dock får budgetpriset överskridas även i sådana avtalsförhållanden, om entreprenören har rätt till pristillägg t.ex. för att han utfört tilläggsarbete.

Tillhör material som tas tillvara vid utförandet av en entreprenad beställaren eller entreprenören?

Om parterna avtalat att något av byggbranschens standardavtal AB 04 eller ABT 06 skall gälla, får entreprenören som huvudregel utan ersättning tillgodogöra sig massor, material, och varor som tas tillvara eller tas ut vid utförandet av entreprenaden. Detta framgår av AB 04 kap 1 § 9 respektive ABT 06 kap 1 § 10. Om entreprenören vid utförandet av sina arbeten river t.ex. koppar från krön och sargar på ett tak, får entreprenören, om parterna inte avtalat om annat, alltså ta hand om materialet på det sätt han finner lämpligt, t.ex. sälja eller återanvända materialet.

Ansvarar entreprenören för skada på egendom som inte tillhör beställaren?

Enligt AB 04 och ABT 06 kap 5 § 13 ansvarar entreprenören för beställarens skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden. Tredje man är alla utom beställaren och entreprenören, till exempel grannfastigheter eller personer som passerar förbi arbetsområdet. Rasar plåt ned från taket och skadar en bil som står parkerad nedanför så blir entreprenören som huvudregel tvungen att betala det skadestånd som beställaren i sin tur kan bli tvungen att betala till bilägaren. Entreprenören ansvarar inte strikt för alla skador som uppstår, utan bara om han rimligtvis kunnat förbygga eller begränsa skadan.

Om ett företag ger ett pris till en privatperson exklusive moms, får man då lägga på momsen vid fakturering?

Ett pris som lämnas av ett företag till en privatperson anses alltid inkludera moms, om inget annat tydligt framgår. När man lämnar prisuppgiften måste man därför tydligt tala om för privatpersonen att moms tillkommer på priset. Annars får företaget bara fakturera upp till det lämnade priset. Informationen bör lämnas skriftligen till exempel i en offert eller ett e-mail, så att man inte råkar ut för bevissvårigheter. Ett annat sätt att lösa problemet är att alltid lämna priser till konsumenter inklusive moms. Att alltid lämna priser till konsumenter inklusive moms.