Vad är ett avtal och måste det vara skriftligt för att gälla?

När två eller flera företag eller privatpersoner kommer överens om något utgör det ett avtal. För att ett avtal ska ingås krävs ett anbud (erbjudande, offert), accept (ett bekräftande svar, beställning), och att det är samma innehåll i anbudet och accepten. Anbud och accept för de allra flesta avtalstyper, till exempel entreprenadavtal, kan vara både muntliga som skriftliga och båda avtalsformerna är lika bindande för parterna. Vi rekommenderar alltid våra klienter att ingå skriftliga avtal, eftersom det då blir enklare att bevisa att avtal har ingåtts, vad avtalets innehåller och att komma ihåg alla detaljer i avtalet!

Hur ingår du ett avtal och hur vet du vilka villkor som gäller för avtalet?


En takentreprenör som lämnar ett anbud om till exempel omläggning av industritak är bunden av det under viss tid efter att det kommit fram till motparten, t.ex. ett byggföretag. Om byggföretaget tackar ja till anbudet inom den tid då takentreprenören är bunden måste takentreprenören utföra omläggningen av industritaket till det pris som offererats, inom den tid som föreslagits och enligt de övriga villkor om garantier m.m. som takentreprenören tagit med i anbudet.
Byggföretaget, som tackat ja till anbudet, är för sin del bunden av sin accept och måste låta takentreprenören lägga om taket och betala priset med mera. Om byggföretaget vill ändra eller ta med något annat än vad som anges i anbudet måste han tala om det när han accepterar anbudet. Annars blir han bunden av det ursprungliga anbudet!

Om byggföretaget vill ändra något villkor i anbudet lämnar han vad som kallas för en ”oren accept”, och det ser man som ett avslag på anbudet och ett nytt anbud från byggföretaget till takentreprenören.
Takentreprenören är enligt huvudregeln fri att acceptera eller tacka nej till den orena accepten (det nya anbudet). Det är viktigt att tak-entreprenören ”reagerar mot” oönskade ändringar eller nya villkor som byggföretaget framför när det tackar ja till anbudet. Om arbetet påbörjas utan reaktion från takentreprenören är sannolikheten annars stor att takentreprenören blir bunden av den ändring som byggföretaget föreslår.

Tänk igenom vilka villkor som ska vara med i anbudet!

Ett avtal som ingåtts är båda avtalsparterna skyldiga att hålla sig till. Den som bryter mot ett avtal kan ställas till svars rättsligt för avtalsbrottet och kan exempelvis bli ersättningsskyldig för skada som avtalsbrottet orsakat. En entreprenör som lämnar ett anbud med felberäknat pris måste enligt huvudregeln ändå utföra arbetet till det felberäknade priset om byggföretaget tackat ja. Innan ett anbud ges är det därför mycket viktigt att tänka igenom vilka villkor som ska vara med och kontrollera att alla uppgifter i anbudet stämmer!
Det är också viktigt att kontrollera att beställaren inte för in några ändringar eller nya villkor när han tackar ja till anbudet. Om beställaren för in några ändringar eller nya villkor är det viktigt att reagera mot detta!

Text: Elin Sjöström