Digitalt verktyg för att beräkna gröna taks positiva effekter på miljön och uppnå nivå Silver

Vilka positiva effekter har en grön yta på taket för miljön? Svaret kan man få genom att ladda ner Sweden Green Building Councils (SGBC) digitala verktyg för att beräkna takets grönytefaktor.

I SGBCs certifieringssystem Miljöbyggnad 4.0 ställs krav på att man måste göra en beräkning av grönytefaktor för att byggnaden ska kunna uppnå nivå Silver. I beräkningen ingår även gröna ytor på tak.

Många kommuner och andra aktörer har numera egna verktyg för att beräkna grönytefaktor. Men eftersom innehåll och värden i dessa varierar så kan resultaten vara svåra att jämföra. Ett syfte med SGBCs verktyg är att möjliggöra jämförbarhet kring resultat mellan olika projekt.

SGBCs verktyg för beräkning av grönytefaktor är dessutom mer omfattande och har breddats för att exempelvis ge betyg till olika sorters gröna tak, inte bara sedum.

I modellen för att beräkna grönytefaktor ingår tjugo olika typer av ytor och trettiofem växtkvalitéer.

Ytorna för grönska på tak inkluderar växtbäddar som är 50-800 mm djupa. Och i växtkvalitéerna ingår bland annat fältskikt, buskar och träd samt holkar, insektshotell och sandbäddar.

I verktyget finns också definierat ytor och ytornas kvalitéer för vatten - bland annat för täta hårdgjorda takytor utan vegetation och gröna tak som avvattnas till trädgård, dike eller andra vegetationsytor. 

Beräkningen av grönytefaktor görs under flik nummer två i SGBCs verktyg. Här specificeras även det målvärde som måste uppnås.

Sweden Green Building Councils verktyg för beräkning av grönytefaktor finns att ladda ner kostnadsfritt från deras hemsida via länken nedan.

Ladda ner

       

Om Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Genom kontroll av femton indikatorer inom Energi och Klimat. Inomhusmiljö, Utomhusmiljö och Cirkularitet säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden är bra för människor och miljön. Systemet ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council - Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande. Idag har fler än 2300 byggnader i Sverige helt eller preliminärt uppnått certifiering i Miljöbyggnad. 

Inom Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betygen Guld, Silver eller Brons. För nivån Silver, som kräver beräkning av grönytefaktor, måste en byggnad klara av mer än att bara följa gällande lagkrav - bland annat ska solskydd, ljudmiljö och ventilation vara mycket bättre.

Gröna Tak

Om gröna tak
Gröna tak erbjuder så mycket mer än bara trevlig grönska att titta på. De hjälper till att fördröja avrinningen av regnvatten från taken och minskar därmed belastningen på våra dagvattensystem. De gynnar den ekologiska mångfalden. De renar luften från luftföroreningar. De har en positiv effekt på människors hälsa och välbefinnande. De dämpar buller, håller värmen inne på vintern och har en kylande effekt på sommaren. Och de bidrar till besparingar för fastighetsägaren genom att skydda tätskiktet och därmed förlänga dess livslängd – de gör också att underhåll på hela takets konstruktion kan göras med längre intervall