Auktorisation

Sveriges Takentreprenörers Auktorisation fortsätter att lyfta hela tak- och tätskiktsbranschen

- Skapandet av Sveriges Takentreprenörers Auktorisation för mer än tjugo år sedan har bidragit till att lyfta hela tak- och tätskiktsbranschen, säger Classe Persson från Sveriges takentreprenörers auktorisationsnämnd. - Den är inte bara ett vinnande koncept för vår bransch som helhet. Den ger också stora fördelar för varje enskilt takföretaget som uppnår sin auktorisation.

Classe Persson betonar att kraven ständigt ökar på svenska takföretag att leverera högsta möjliga kvalitet, service och kundnytta, ofta under allt större tidspress.

- Takföretag som innehar Sveriges Takentreprenörers Auktorisation står bättre rustade att leva upp till beställarnas förväntningar och krav, inte bara på levererad kvalitet ifråga om själva tätskiktet, men även kring saker som riskanalyser, arbetsmiljöplaner, tidplaner och hantering av stora mängder dokumentation.

Ett av kraven för att bli auktoriserad är att hälften av takföretagets montörer ska ha genomgått Sveriges Takentreprenörers takmontörsutbildning.

- Att genomgå vår montörsutbildning och erhålla yrkesbevis som tak- och tätskiktsmontör gör att man blir en mer kompetent och självständig medarbetare, som tillför ett större värde för sitt takföretag. En välutbildad och skicklig takmontör bidrar också till att skapa trygghet och nöjdhet hos beställarna.

"Professionellt drivna takföretag som är auktoriserade och som sköter sina uppdrag klanderfritt har också lättare att ta betalt, de behöver inte tokpressa sina anbud hela tiden. Och en mer sund prisnivå är naturligtvis positivt för lönsamheten."

Classe Persson - Sveriges Takentreprenörers auktorisationsnämnd

Nivån säkras genom årlig granskning

En bärande del av Sveriges Takentreprenörers Auktorisation är att det inte räcker att uppnå rätt nivå en gång. För att ett takföretag ska få fortsätta vara auktoriserat ingår en årlig granskning.

- Det är en trygghet att man har en hel auktorisationsnämnd, en utomstående oberoende part, som noga går igenom verksamheten varje år och på så vis bekräftar att man gör rätt saker.

En stor fördel, säger Classe Persson, är att man inte bara får en chans att lyfta sitt företag i alla delar när man först erhåller auktorisationen. Man tenderar också att fortsätta hålla den nivån eftersom man är medveten om att en granskning kommer varje år. Det blir ett sätt att undvika att hamna i slentrian och dåliga vanor.  

Classe Persson understryker att om ett auktoriserat företag inte gör rätt saker så förlorar man sin auktorisation.

- Då får man en chans att ta tag i sina svagheter och uppnå rätt nivå igen, vilket bara är positivt för takföretaget i fråga.

Weland Stål
Annons

Ett lönsamt kvalitetsbevis

Sveriges Takentreprenörers Auktorisation fungerar också som en kvalitetsstämpel gentemot takföretagens beställare.

- En ytterligare vinst är att auktoriseringen kan användas i marknadsföringen gentemot potentiella nya uppdragsgivare. Man ska också komma ihåg att det blir allt vanligare att kommuner och andra LOU-upphandlare ställer kravet att de takentreprenörer som lämnar offert ska ha erhållit Sveriges Takentreprenörers Auktorisation.

Ju fler beställare som kräver detta, desto svårare blir det för mindre seriösa aktörer inom tak- och tätskikt att bedriva sin verksamhet.

- Professionellt drivna takföretag som är auktoriserade och som sköter sina uppdrag klanderfritt har också lättare att ta betalt, de behöver inte tokpressa sina anbud hela tiden. Och en mer sund prisnivå är naturligtvis positivt för lönsamheten.  

Classe Persson poängterar att det är en mycket liten kostnad för en takentreprenör att erhålla Sveriges Takentreprenörers Auktorisation, särskilt i förhållande till de många fördelarna som det ger.

- Oavsett storlek på takföretaget så har man råd att bli auktoriserade. Det är en billig investering för alla som önskar lyfta sin verksamhet och bli en ännu starkare partner gentemot sina beställare inklusive få ökade förutsättningar att växa och kunna ta fler och större uppdrag.

När en beställare väljer ett takföretag som har Sveriges Takentreprenörers Auktorisation så vet man att de:
  • Har dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande
  • Har genomgått Sveriges Takentreprenörers alla utbildningar
  • Har kunskap och utbildningar inom Heta Arbeten och Säkra Lyft
  • Har kvalitetsledningssystem, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och miljöledningssystem
  • Har erlagt skatter och avgifter till skattemyndigheten
  • Följer aktuell leverantörs produkt- och montageanvisning
  • Följer gällande lagar och förordningar
  • Innehar erforderliga försäkringar